We accept on-line payments

On-line bank transfers
 • mBank (mTransfer)
 • Bank Inteligo
 • Lukas Bank
 • Bank Millennium
 • Bank PEKAO S.A.
 • Bank Zachodni WBK
 • BGŻ (Integrum)
 • ING Bank Śląski
 • Invest Bank
 • and much more...

On-line payments are processed by: Przelewy24
Zamów usługę hostingu już od 79 zł / rok. Konto shell, instalator skryptów: Joomla, WordPress i wielu innych.

Hosting 79zł /rok

Zarejestruj domenę .pl, regionalną lub funkcjonalną, za 1 zł +VAT!

Domeny za 1 zł

Regulamin programu partnerskiego ITL.PL

§1 Postanowienia ogólne
 1. Program partnerski ITL.PL jest prowadzony przez firmę INTERTELE S.A. z siedzibą w Rzeszowie, al. T. Rejtana 10, zwaną dalej Operatorem, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Istotą Programu partnerskiego jest zdobywanie nowych klientów na usługi hostingowe ITL.PL, oraz promocja usług ITL.PL, w sposób niełamiący internetowej netykiety i zasad nieuczciwej konkurencji.
 3. Niniejszy Regulamin określa sposób współpracy partnerskiej w zakresie zdobywania klientów na usługi hostingowe w systemie ITL.PL, prawa i obowiązki Partnera, prawa i obowiązki Operatora, zakres odpowiedzialności Operatora oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 4. Przed przystąpieniem do Programu partnerskiego należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Przystępując do Programu partnerskiego w ramach systemu ITL.PL Partner potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń.
 5. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
§2 Definicje
O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy wyróżnione pogrubieniem będą miały następujące znaczenie:
 • Regulamin ITL.PL - Regulamin usług hostingowych świadczonych przez INTERTELE S.A., umieszczony na stronie http://regulamin.itl.pl.
 • Partner - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - która przystąpiła do Programu partnerskiego ITL.PL, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Abonent - klient INTERTELE S.A.: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca uczestnikiem Programu Partnerskiego ITL.PL - z upoważnienia której i w imieniu której Partner prawidłowo wypełnił Formularz zamówienia Usługi na stronie http://www.itl.pl.
 • Umowa - Umowa zawierana przez Abonenta z Operatorem, w ramach której Operator świadczy usługi hostingowe na rzecz Abonenta. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą wypełnienia przez Partnera Formularza zamówienia, co wiąże się z zaakceptowaniem treści Regulaminu ITL.PL przez Abonenta. Umowa zawierana jest bezterminowo.
 • Umowa partnerska - Umowa zawierana przez Partnera z Operatorem, w ramach której Operator zobowiązuje się wypłacać Partnerowi prowizję od Usług zamówionych przez Partnera w imieniu Abonenta. Umowa partnerska zawierana jest bezterminowo.
 • Usługa - Usługa realizowana przez Operatora polegająca na utrzymaniu w systemie Operatora witryny WWW i kont pocztowych Abonenta oraz na udostępnieniu Abonentowi narzędzi do samodzielnego zarządzania tymi zasobami. Usługa świadczona jest przez cały okres obowiązywania Umowy. Operator zaprzestaje świadczenia Usługi wraz z momentem rozwiązania Umowy.
 • Okres testowy - Jest to okres do 21 dni zaczynający się od momentu założenia Usługi, w czasie którego Abonent może zapoznać się z charakterystyką działania zamawianej Usługi, nie ponosząc kosztów z tytułu świadczenia Usługi w wypadku rezygnacji z Usługi do końca Okresu testowego. Osługa świadczona w Okresie testowym może mieć nieco inne parametry oraz dodatkowe ograniczenia w stosunku do specyfikacji Usługi.
 • Cennik usług - lista zawierająca ceny usług, dostępna pod adresem http://cennik.itl.pl, wchodzących w zakres usług systemu ITL.PL, wraz z listą ich parametrów technicznych.
 • Dane bilingowe - dane Abonenta pozwalające poprawnie wystawić przez Operatora fakturę z tytułu wykonania Usługi.
 • Formularz zamówienia - strony WWW dostępne w pod adresem http://www.itl.pl, na których Partner w imieniu Abonenta podaje wymagane dane kontaktowe Abonenta (w szczególności dane bilingowe, adres e-mail oraz login i hasło identyfikujące Abonenta w systemie informatycznym Operatora), określa podstawowe parametry Usługi, określa sposób płatności i zleca uruchomienie Usługi. Abonent, upoważniając Partnera do wypełnienia Formularz zamówienia i skierowania wypełnionego formularza do realizacji przez Operatora wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień Regulaminu usług hostingowych ITL.PL.
 • Identyfikator programu partnerskiego - ciąg znaków, login lub numer jednoznacznie identyfikuący Partnera w Programie partnerskim prowadzonym przez Operatora.
 • Panel administracyjny programu partnerskiego - strony WWW dostępne pod adresem http://www.itl.pl/pp po zalogowaniu Identyfikatorem programu partnerskiego, na których Partner może kontrolować bieżące i historyczne rozliczenia z Operatorem, aktualizować wymagane dane kontaktowe (w szczególności adres e-mail oraz hasło identyfikujące Partnera w systemie informatycznym Operatora).
§3 Zamawianie usług
 1. Partner może dokonywać aktywacji Usługi, wypełniając w imieniu Abonenta Formularz zamówienia, wpisując jednocześnie w odpowiednim miejscu formularza Identyfikator nadany przez Operatora.
 2. Partner zamawiając Usługę w imieniu Abonenta oświadcza, iż:
  1. Partner zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki bez zastrzeżeń
  2. Abonent zapoznał się z Regulaminem usług hostingowych ITL.PL i akceptuje jego warunki bez zastrzeżeń
  3. Abonent upoważnia Partnera do zamówienia Usługi w swoim imieniu poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 3. Aktywacja Usługi następuje automatycznie na podstawie danych z Formularza zamówienia poprawnie wypełnionego przez Partnera.
 4. Wszystkie dane zawarte w Formularzu zamówienia wypełnianym przez Partnera muszą być kompletne i zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia braków, Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia (zablokowania Usługi) lub zaprzestania świadczenia Usługi (likwidacji Usługi).
 5. Brak aktualnej umowy o współpracy może być powodem nieprzyjęcia lub braku realizacji zamówienia złożonego przez Partnera.
§4 Należne prowizje
 1. Operator nalicza na rzecz Partnera prowizję od przychodów NETTO z Usług zamówionych w imieniu Abonenta przez Partnera i opłaconych przez Abonenta, o ile w dniu dokonania wpłaty za Usługę przez Abonenta Partner był uczestnikiem Programu partnerskiego.
 2. Podstawa do naliczania prowizji obejmuje jedynie opłatę abonamentową za Usługę, nie obejmuje opłat dodatkowych za ponadlimitowy transfer, dodatkowe miejsce na dysku, usługi dodatkowe, itp.
 3. Prowizja naliczana jest od rzeczywistej kwoty za abonament, wpłaconej przez Abonenta i zaksięgowanej na rachunku Intertele S.A., wyznaczonej według aktualnego Cennika usług, po uwzględnieniu upustów, rabatów, promocji itp.
 4. Jeśli Abonent w chwili zamawiania Usługi jest jednocześnie uczestnikiem Programu partnerskiego ITL.PL, Partner traci prawo do naliczenia prowizji od Usługi.
 5. Operator ustala następujące prowizje za Usługi:
  1. prowizja od wniesionego abonamentu za nowo zarejestrowaną Usługę: 25%
  2. prowizja od wniesionego abonamentu za przedłużaną Usługę: 10%
  3. jeśli przychody NETTO z tytułu nowych abonamentów zamawianych przez Partnera przekroczą 6000 zł w okresie półrocza, Partnerowi należy się dodatkowa premia 10% z tego przychodu NETTO.
 6. Partner może dokonywać wglądu w wysokość naliczonych prowizji, przychodów, wypłat, usług zamówionych w ramach Programu partnerskiego, etc. poprzez specjalny interfejs znajdujący się na stronach WWW (Panel administracyjny programu partnerskiego). Dostęp do interfejsu możliwy jest po uprzednim podaniu Identyfikatora programu partnerskiego oraz hasła Partnera.
§5 Wypłata prowizji
 1. Należna prowizja wypłacana jest na żądanie Partnera, obowiązują następujące ograniczenia:
  1. Prowizje wypłacane są nie częściej niż raz w miesiącu.
  2. Prowizja wypłacana jest pod warunkiem, że Partnerowi należy się wypłata minimum 100 zł NETTO.
  3. Partner może zażyczyć sobie wypłaty należnej prowizji w wysokości poniżej 100zł, jeśli od ostatniej wypłaty prowizji, lub od początku współpracy minęło min. 6 miesięcy.
 2. Wypłata prowizji zasadniczo może odbyć się na jeden z dwóch sposobów:
  1. Partner wystawia fakturę VAT na kwotę NETTO w wysokości należnej prowizji.
  2. Partner decyduje się na rozliczenie prowizji w postaci obniżenia lub zniesienia opłaty za wybrane usługi prowadzone przez Operatora, świadczone na rzecz Partnera. Do kwoty należnej prowizji doliczana jest dodatkowa premia 10%. Rozliczenie następuje po cenach NETTO usług Operatora.
   Wybrana usługa w momencie rozliczania nie może być objęta programem partnerskim (nie jest naliczana od niej prowizja żadnemu z Partnerów)
  W wypadkach szczególnych, sposób wypłaty prowizji określa Operator w porozumieniu z Partnerem.
§6 Prawa i obowiązki Partnera
 1. Partner ma prawo do:
  1. składania w imieniu Abonenta zamówień na usługi hostingowe ITL.PL oferowane przez Operatora,
  2. pozyskiwania Abonentów na usługi hostingowe ITL.PL oferowane przez Operatora,
  3. reklamowania i promocji usług ITL.PL w sposób odpowiedni do warunków rynkowych,
  4. przedstawiania propozycji zmian w ofercie ITL.PL oraz w polityce marketingowej, mogących przyczynić się do zwiększenia sprzedaży,
  5. wypłaty prowizji w wybranej przez siebie formie, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  6. rezygnacji z uczestnictwa w Programie partnerskim w każdym czasie. Od momentu rezygnacji nie jest naliczana mu prowizja za Usługi zarejestrowane przez niego Usługi.
 2. Partner jest zobowiązany do:
  1. korzystania z programu partnerskiego zgodnie z Regulaminem
  2. niedziałania na szkodę innych Partnerów i Operatora
  3. Dbanie o markę ITL.PL oraz dobre imię Operatora.
§7 Prawa i obowiązki Operatora
 1. Operator zobowiązany jest do:
  1. realizacji zaakceptowanych zamówień Partnera, o ile są one zgodne z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem usług hostingowych ITL.PL,
  2. współpracy z Partnerem w jego działalności reklamowej i promocyjnej poprzez udostępnienie literatury, katalogów i innych materiałów reklamowych i promocyjnych,
  3. udzielania konsultacji technicznych w zakresie działania usług ITL.PL,
  4. terminowego wypłacania Partnerowi należnych prowizji.
 2. Operator ma prawo do:
  1. zmian cen usług objętych Programem partnerskim ITL.PL bez zgody Partnera,
  2. wypowiedzenia Umowy partnerskiej i zachowania naliczonych i niewypłaconych prowizji, w wypadku naruszenia przez Partnera postanowień niniejszego regulaminu,
  3. wypowiedzenia Umowy partnerskiej i zaprzestania wypłacania prowizji w wypadku zaprzestania prowadzenia Programu partnerskiego ITL.PL.
 3. Zarówno Operator jak i Abonent ma prawo i obowiązek wykonywania Usługi zgodnie z Regulaminem usług hostingowych ITL.PL. Żadne działanie Operatora zgodnie z Regulaminem usług hostingowych ITL.PL nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń (finansowych, prawnych, etc.) Partnera wobec Operatora.
§8 Postanowienia końcowe
 1. Korespondencja do Partnera
  1. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej od Operatora do Partnera będą kierowane na adres e-mail zadeklarowany w formularzu rejestracji programu partnerskiego
  2. Wysłanie w/w listu przez Operatora będzie rozumiane za dostarczenie go Partnerowi.
  3. Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej będzie przesyłana przez Operatora do Partnera na adres pocztowy zadeklarowany w formularzu rejestracji programu partnerskiego.
 2. Korespondencja do Operatora
  1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Partnerów niniejszego Regulaminu należy kierować do BOK na adres lub
  2. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z systemem ITL.PL i Programem partnerskim prosimy kierować na adres:
 3. Inne
  1. Operator może dokonywać zmian w Regulaminie oraz w Regulaminie ITL. O zmianach Regulaminu, Regulaminu ITL oraz terminach ich wprowadzenia Operator informuje Partnera e-mailem z 30-dniowym wyprzedzeniem. Regulamin udostępniany jest pod adresem http://www.itl.pl/pp/regulamin
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  3. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych podczas rejestracji w Programie partnerskim w celach służących wywiązaniu się Operatora ze zobowiązań wobec Partnera. Partner oświadcza, iż został poinformowany o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Operator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych związanych z Partnerem.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2005.
Aktualne promocje
2009-01-20

Nowa promocja na rejestrację domen: zarejestruj domenę .pl, regionalną lub funkcjonalną, za 1 zł +VAT!